การอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม : 1023 ครั้ง
21 ตุลาคม 2016


          รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้จัดการกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรจากหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4204-5 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์