กิจกรรม Pre-College สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนผู้เข้าชม : 1068 ครั้ง
21 ตุลาคม 2016


             คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Pre-College สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งเรื่องของระเบียบวินัย ความปลอดภัย บุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ สำหรับกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย 3 หัวข้อที่สำคัญ คือ หัวข้อ วินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การสอน และการสอบ โดย อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ เหตุเกิดคราใด เด็กวิทย์มั่นใจ ช่วยได้ทันที โดย คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โดย อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ