แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555

จำนวนผู้เข้าชม : 1601 ครั้ง
8 พฤษภาคม 2015


 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสต

­รบัณฑิต จำนวน 13 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี จุลชีววิทยา สัตววิทยา อัญมณีวิทยา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในกลุ่มเดียวกันจะต้องเรียนวิชาบังคับพื้น­ฐานร่วมเหมือนกัน ในภาคการศึกษาที่ 1 และจะเลือกเข้าศึกษาตามแผนกำหนดการศึกษาขอ­งแต่ละสาขาวิชาเอกภายในกลุ่มนั้นๆ ในภาคการศึกษาที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 5394 3315 http://www.science.cmu.ac.th/

 

ขอขอบคุณข้อมูล และ CLIP VIDEO จาก Registration Office, Chiang Mai University และ You Tube