สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 11 วันที่ 24-29 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม : 1122 ครั้ง
1 พฤษภาคม 2014


              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมป­ิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The Eleventh Thai Astronomy Olympiad ; 11th TAO) จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามา­ตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒน­า กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโ­ลยี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Credit : ขอขอบคุณ NongEarth NARIT และ YouTube