งบประมาณ

อัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2540

โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน

โครงการพัฒนาอาจารย์

การเข้าร่วมเป็นสถาบันฝ่ายผลิตตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (U.D.C.)

โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

/