งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2540 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนจากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้

1. งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน

1.1 งบประมาณประจำปี จำนวน 191.25 ล้านบาท

1.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน จำนวน 15.40 ล้านบาท

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 14.25 ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกเป็นแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

งบประมาณแผ่นดิน

โครงการเร่งรัดฯ

เงินรายได้

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แผนอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานกิจการนักศึกษา

งบกลาง

157,147,600

26,511,400

5,719,000

-

1,369,900

80,000

424,300

-

15,405,300

-

-

-

--

-

-

-

6,994,000

2,128,600

2,053,000

3,000

340,300

980,000

1,647,400

104,000

-

191,253,000

15,405,300

14,250,300

/ / งบประมาณและโครงการพัฒนา