โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ในปี 2540 มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและกำลังดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Internet

คณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2540 เพื่อให้บริการ Internet แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับงานด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ ข่าวสารและผลงานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ขณะนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสายสัญญาณตรงด้วยความเร็วในการส่งข้อมูล 64 Kb/วินาที ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารเครือข่ายไทรสารภาคเหนือ ที่เชื่อมต่อกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลคโทรนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำหรับการให้บริการในระยะแรก ประกอบด้วย

- การส่งจดหมายอิเลคโทรนิค (E-mail)

- การสืบค้นข้อมูลผ่าน World Wide Web (WWW)

- การแลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol)

การใช้งานนี้ผู้ใช้จะต้องเรียกผ่าน MODEM หมายเลขโทรศัพท์ 7 หมายเลขที่กำหนด คือ 892276, 3423-7 และ 3392

2. งานจัดทำฐานข้อมูล

ปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานประจำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ในปีที่ผ่านมามีการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่และฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัยและผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับงานบริการวิจัยสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากสถานีงานต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายท้องถิ่นของสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

3. งานจัดหาสถานีงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งเครือข่ายท้องถิ่นฯ ในปี 2539 เพื่อเชื่อมต่อสถานีงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานประจำบางหน่วยงานหลักภายในสำนักงานเลขานุการรวม 8 สถานีงานนั้น ในปี 2540 นี้ ได้มีการจัดหาสถานีงานเพิ่มเติมสำหรับหัวหน้าหน่วย/หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายอีก 6 สถานีงาน เพื่อใช้งานติดต่อสื่อสาร การนัด-หมาย การเรียกใช้ข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของคณะได้สะดวกรวดเร็ว

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีที่ผ่านมาสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรและผู้บริหารหลายครั้ง ดังมีรายละเอียดดังนี้

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Hypertext Markup Language ในวันที่ 22 ตุลาคม 2539 ผู้เข้ารับการอบรม คือ ผู้บริหาร อาจารย์ที่สนใจจากภาควิชาต่าง ๆ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ รวม 21 คน

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบปฏิบัติการ Window NT และ Windows95 ระหว่าง วันที่ 3-9 ธันวาคม 2539 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ บริหารเครือข่าย (administrator) จำนวน 6 คน

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ Microsoft-Mail for Windows และ Microsoft-Schedule ในวันที่ 27 ธันวาคม 2539 สำหรับผู้บริหารคณะ เลขานุการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Microsoft-Mail for Windoes และ Microsoft Schedule+ ในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2540 สำหรับหัวหน้าหน่วย/ หัวหน้างานที่ใช้สถานีงานบนเครือข่ายฯ จำนวน 7 คน

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้ง Internet Server ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2540 ผู้เข้ารับการอบรมมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน

/ / / งบประมาณและโครงการพัฒนา