โครงการพัฒนาอาจารย์

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมานั้น ในปีงบประมาณ 2540 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรทุนจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาอาจารย์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ทุนฝึกอบรมดูงาน ทุนทำวิจัยในต่างประเทศ และทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจำนวนหลายทุน นอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานและองค์กร ทั้งในและต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่ง ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษา

2. ทุนดูงาน ฝึกอบรมระยะสั้น ทำวิจัยในต่างประเทศ และทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

/ / งบประมาณและโครงการพัฒนา