อัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2540

ในปีงบประมาณ 2540 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราใหม่ จำนวน 11 อัตรา สำหรับข้าราชการ สาย ก เพื่อบรรจุนักเรียนทุนตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่นักเรียนทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักเรียนทุน พสวท. นักเรียนทุนทบวงมหาวิทยาลัย ฯลฯ ส่วนอัตราใหม่สำหรับ สาย ข และ ค ไม่ได้รับการจัดสรร


โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน

คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2538 รวมทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้บริการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับ นักศึกษาของโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน ของคณะอื่น ๆ ในสาขาดังต่อไปนี้ คือ สาขาแพทยศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสหเวชศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา และในปีการศึกษา 2540 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย

สรุปจำนวนนักศึกษารับเข้าตามโครงการเร่งรัดสาขาขาดแคลน ในปี 2540 ดังนี้

คณะ/สาขา

จำนวน

1. นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

(ไม่รวมนักศึกษาในแผนปกติ)

1.1 สาขาวิทยาศาสตร์

- สาขาชีววิทยา

- สาขาเคมี

-สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

- สาขาฟิสิกส์

- สาขาวัสดุศาสตร์

-สาขาเคมีอุตสาหกรรม

- สาขาธรณีวิทยา

1.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.3 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

2. นักศึกษารับเข้าจากคณะอื่น ๆ

(ไม่รวมนักศึกษาในแผนปกติ)

2.1 คณะแพทยศาสตร์

- สาขาแพทยศาสตร์ (ทบวงมหาวิทยาลัย)

- สาขาแพทยศาสตร์ (กระทรวงสาธารณสุข)

2.2 คณะพยาบาลศาสตร์

- สาขาพยาบาลศาสตร์

2.3 คณะเทคนิคการแพทย์

- สาขาสหเวชศาสตร์

2.4 คณะวิจิตรศิลป์

- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.5 คณะศึกษาศาสตร์

- คณิตศาสตร์ศึกษา

-

-

170

50

20

10

30

30

10

20

30

40

297

-

-

30

16

-

40

-

71

-

60

-

80

/ / / งบประมาณและโครงการพัฒนา