การเข้าร่วมเป็นสถาบันฝ่ายผลิตตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (U.D.C.)

ในปีการศึกษา 2539ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ และในปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุมัติให้เป็นสถานศึกษาฝ่ายผลิตเพิ่มเติมอีก 9 สาขา ดังนี้

1. ระดับปริญญาโท

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์

- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

2. ระดับปริญญาเอก

- สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

- สาขาวิชาเคมีฟิสิกัล

- สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

- สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์

- สาขาวิชาชีวเคมี

- สาขาวิชาชีวเคมีเทคโนโลยี

- สาขาวิชาฟิสิกส์

/ / งบประมาณและโครงการพัฒนา