งานหลักที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนั้นส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาต่าง ๆ โดยมีนโยบายร่วมกัน คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากงานด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยตรงแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน และกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปแก่นักศึกษาในคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวนมากอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษา

โครงการรับเข้าพิเศษ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

การสนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

/