โครงการรับเข้าพิเศษ

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

2. โครงการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธีพิเศษ (โครงการ วพ.)

3. โครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (โครงการ รพค.)

4. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.)

จำนวนนักเรียนรับเข้าพิเศษ

การดำเนินงานโครงการรับเข้า

/ / การเรียนการสอน / นักศึกษา