นักศึกษา

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการดำเนินการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาใหม่จากวิธีการดังต่อไปนี้

ก. ผ่านการสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย (จำนวนประมาณ 50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับทั้งหมดตามแผน 8)

ข. ผ่านการสอบโควต้าภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ประมาณ 36% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมด ตามแผน 8)

ค. ผ่านการสอบตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยี (พสวท.) โครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ (รพค.) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และโครงการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมนักศึกษาทั้งสี่โครงการนี้มีทั้งสิ้นประมาณ 100 คน คิดเป็น 14% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมด ตามแผน 8 นักศึกษาที่จะรับเข้าตามโครงการนี้จะต้องเป็นนักเรียนใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ดูรายละเอียดในเรื่องโครงการรับเข้าพิเศษ)

ในปีการศึกษา 2540 คณะวิทยาศาสตร์มีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น 740 คน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

ปริญญาตรี

623 คน

ปริญญาโท

110 คน

ปริญญาเอก

7 คน

จำนวนนักศึกษาทั้งคณะรวมทั้งสิ้น 2253 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1898 คน นักศึกษาระดับ ปริญญาโท 328 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 27 คน

จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ แยกตามสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1/2540

ผู้สำเร็จการศึกษา

/ / / การเรียนการสอน