การสนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

จากการที่มหาวิทยาลัยได้เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรเงินจำนวนนี้ไปใช้ในกิจกรรมของบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. จัดเป็นค่าตอบแทนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอนตามที่ภาควิชามอบหมายในอัตราช่วยสอนภาคทฤษฎี(Tutorial) ชั่วโมงละ 140.-บาท และคุมปฏิบัติการชั่วโมงละ 70.-บาท

2. จัดเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในอัตราภายในประเทศไม่เกิน 3,000.-บาท และต่างประเทศไม่เกิน 15,000.-บาท

3. จัดเป็นเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาและคณะ

สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 ได้มีนักศึกษาที่ขอรับเงินสนับสนุนในการไปเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว 6 ราย คือ

1. นายศรันย์ ว่องไว รหัส 3965101 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไปเสนอผลงาน เรื่อง On semi-injective modules and rings ใน Hue Conferenence on Modules and Rings ณ Hue University, Vietnam ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2540

2. นายสมยศ พลับเที่ยง รหัส 3965102 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไปเสนอผลงาน เรื่อง A note on weakly projective modules ใน Hue Conference on Modules and Rings ณ Hue University, Vietnam ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2540

3. นายธีรวรรณ บุญญวรรณ รหัส 3965502 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ไปเสนอผลงาน เรื่อง A 13.56 MHz multicusp ion source for gasous ion beam production ใน Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering ณ Sung Kyun Kwan University, Seoul, ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2540

4. นายเซาฟี บูสะมัญ รหัส 3825102 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไปเสนอผลงาน เรื่อง On algebras derived from BCK-algebras ใน Workshop on GeneralAlgebra (55 Arbeittagung Allgemeine Algebra) ณ Technische Hochschule Darmstadt สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2540

5. นายศุภโชค สินไชยกุล รหัส 3825907 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ไปเสนอผลงาน เรื่อง Production and characterization of extra- cellular protease produced by a thermophilic bacterium strain TLS 33 ในInternational Conference on Bio-diversity and Bioresources-conservation andUtilization ณ Phuket Arcadia Hotel & Resort จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2540

6. นายวีระชาติ โชติธนานุรักษ์ รหัส 4039513 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ไปเสนอผลงาน เรื่อง The study of Carbonhydrates from Auricuiaria auricula, Amanita vaginata and Ganoderma lucidum ใน International Conference on Biodiversity and Bioresources-Conservation and Utilization ณ Phuket Arcadia Hotel & Resort จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2540

/ / / การเรียนการสอน