หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา คือ

1) คณิตศาสตร์

2) วิทยาการคอมพิวเตอร์

3) เคมี

4) เคมีอุตสาหกรรม

5) ชีววิทยา

6) ฟิสิกส์

7) วัสดุศาสตร์

8) ธรณีวิทยา

9) สถิติ

10) ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

11) จุลชีววิทยา

12) สัตววิทยา

13) อัญมณีวิทยา

ระดับปริญญาโท 15 สาขาวิชา คือ

1) คณิตศาสตร์

2) การสอนคณิตศาสตร์

3) เคมี

4) การสอนเคมี

5) ชีววิทยา

6) การสอนชีววิทยา

7) ฟิสิกส์

8) การสอนฟิสิกส์

9) ธรณีวิทยา

10) สถิติประยุกต์

11) ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

12) เทคโนโลยีชีวภาพ

13) วิทยาการคอมพิวเตอร์

14) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

15) ฟิสิกส์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา คือ

1) ธรณีวิทยา

2) ชีววิทยา

3) ฟิสิกส์

4) คณิตศาสตร์

5) เคมี

6) เทคโนโลยีชีวภาพ

จำนวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 รวมทั้งสิ้น 384 กระบวนวิชา เป็นกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 212 กระบวนวิชาและระดับบัณฑิตศึกษา 172 กระบวนวิชา

/ / /การเรียนการสอน