การจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

.

การประชุม สัมมนา และการเยือนของผู้เชี่ยวชาญ

คณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการไปร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของคณาจารย์และบุคลากรช่วยวิชาการ อย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมเหล่านี้มีทั้งที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการเอง และการสนับสนุนคณาจารย์และ บุคลากรไปร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏใน ( ภาคผนวกที่ 2 และ 3 ) นอกจากนั้นยังได้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศมาแลก เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก ( ดูรายละเอียดในความร่วมมือกับนานาชาติ )

บริการห้องสมุด

ความโดดเด่นของการส่งเสริมและบริการห้องสมุดในรอบปีที่ผ่านมา ห้องสมุดเน้นความพยายามให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ ทั้งในระบบการยืม-คืน ด้วยระบบ Online ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายข้อมูลทั่วโลก ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่ออิเลคโทรนิคต่าง ๆ ด้วยบริการฐานข้อมูลเฉพาะและการสืบค้นวารสารอิเลคโทรนิค จัดให้มีการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่ทันสมัย รวมถึงการเป็นศูนย์จัดการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะตลอดปีที่ผ่านมา ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดบริการด้านต่าง ๆ อาทิ บริการสืบค้นสารนิเทศผ่านเครือข่าย Internet 25 จุดพร้อมกัน บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลทางด้านระบบ Online แก่ผู้ใช้บริการ บริการยืม-รับ คืนเอกสารเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการสืบค้นและจัดสิ่งพิมพ์ในระบบขนส่งเอกสารระหว่างห้องสมุด เป็นต้น นอกจากการบริการดังกล่าว ห้องสมุดยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรสารนิเทศเพื่อนำสู่การบริการเป็นเลิศ และก้าวเข้าสู่การเตรียมการประเมินตนเอง ในการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินต่อเนื่องต่อไป

สนใจข้อมูลห้องสมุดเพิ่มเติมเปิดไปดูที่ www.science.cmu.ac.th/library

งานบริการโสตทัศนศึกษา

หน่วยโสตทัศนศึกษา มีภาระหน้าที่หลักในการส่งเสริมวิชาการ ทั้งการให้บริการยืมอุปกรณ์สื่อการสอน การจัดทำสื่อการสอน และงานบริการทั่วไป ซึ่งให้บริการแก่ภาควิชาและสำนักงานของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานภายนอก อุปกรณ์สื่อการสอนที่บริการให้ยืมประกอบด้วย เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ, เครื่องฉายสไลด์, เครื่อง Computer Projector/Video Projector เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องขยายเสียง/ไมโครโฟน/ลำโพงฮอร์น, แผ่นใส นอกจากนี้ยังได้บริการจัดทำสื่อการสอนและอื่น ๆ อาทิ ถ่ายสไลด์สี/ก๊อปปี้สไลด์, ทำแผ่นใสสี/ขาวดำ, ทำสไลด์นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์, ผลิตรายการวิดีทัศน์, งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์, ทำ HOME PAGE, สแกนภาพจากคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ/อัดวีดีโอ, ป้ายผ้า/โปสเตอร์/โปสเตอร์นำเสนอ, ถ่ายรูป

บริการด้านโรงพิมพ์

งานบริการด้านพิมพ์เอกสารมีหน้าที่รับผิดชอบหลักคือ การผลิตเอกสาร ตำราทางด้านวิชาการ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และให้บริการด้านการพิมพ์กับหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพิมพ์ที่ทันสมัย งานพิมพ์ที่ได้ผลิตผ่านมาแล้ว อาทิ การจัดทำหนังสือเป็นรูปเล่ม การพิมพ์ปก การเย็บเล่มหนังสือ แผ่นพับ วุฒิบัตร โปสเตอร์ ปฏิทินการศึกษา จดหมายข่าว วิทยานิพนธ์ วารสารคณะวิทยาศาสตร์ จุลสารวิทยาสารรวมทั้งงานด้านการจัดต้นฉบับออกเลเซอร์ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

การจัดทำวารสารและจุลสาร

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำวารสารคณะวิทยาศาสตร์(JOURNAL OF THE SCIENCE FACULTY) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวารสารเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการตีพิมพ์ทุก 6 เดือน วารสารดังกล่าวถือเป็นเวทีหนึ่งของนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะได้ใช้เผยแพร่ผลงานวิจัย วารสารฉบับดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้บรรจุไว้ในฐานข้อมูล Chemical Abstracts

นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้จัดทำจุลสาร “วิทยาสาร” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของคณะฯ แก่บุคคลทั่วไป โดยมีกำหนดออกทุก 2 เดือน และยังได้บรรจุจุลสารดังกล่าวใน Web site ของคณะฯ ที่ www.science.cmu.ac.th

ทุนศึกษาต่อของคณาจารย์

ในปีงบประมาณ 2542 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ในลักษณะของทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 ทุน แยกตามแหล่งทุนได้ดังนี้

1. ทุนศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 3 ทุน ดังนี้

โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ 1 ทุน

ทุนสำนักงานนโยบายและพลังงานแห่งชาติ 1 ทุน

ทุนวิทยาลัยการปิโตเลียม 1 ทุน

2. ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน

ทุน “โครงการ พสวท.” 2 ทุน

ทุนวิทยาลัยการปิโตรเลียม 1 ทุน

ทุนความร่วมมือไทย-ออสเตรีย 1 ทุน

Monbosho Scholarship 1 ทุน

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล เป็นประธาน ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ในรอบปี 2542 ดังต่อไปนี้

    1. โครงการจัดจำหน่ายแผ่นซีดีเพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2. โครงการจัดจำหน่ายของที่ระลึกร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคจากผู้มีเมตตาจิตหลายท่าน ทำให้เงินกองทุนฯ เพิ่มจากปีที่ผ่านมารวมเป็นเงิน 7.7 ล้านบาท

การจัดสรรดอกผลกองทุนประจำปี 2542 มีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 194,000 บาท

2. ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์

จำนวน 110,800 บาท

3. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

จำนวน 194,000 บาท

รวม

498,800 บาท

.

รายงานประจำปี 2542