การวิจัย

การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดำเนินการเป็นประจำอันได้แก่ การสนับสนุนหน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัย การสนับสนุนข้อมูลและแหล่งทุนวิจัยแก่นักวิจัยหน้าใหม่ การสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม" เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2541 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง "ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 โดยได้รับเกียรติจาก นายนรินทร์ พสุนทราธรรม ผู้อำนวยการกองบริการและเผยแพร่ และนายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาร่วมบรรยายให้นักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ได้ทราบถึงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์สิทธิบัตรของงานวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ในปี 2541 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 19,284,547.-บาท มีทั้งโครงการวิจัยที่ได้รับทุนต่อเนื่องและโครงการระยะสั้น ดังนี้

1. ทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 719,073.-บาท

2. ทุนจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 139,000.-บาท

3. ทุนจากกองทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 50,000.-บาท

4. ทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 115,465.-บาท

5.ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,146,894.-บาท

6. ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 7,184,270.-บาท*

7. ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.1 ทุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,745,490.-บาท*

7.2 ทุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (สกว/ศช-สวช) จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 4,562,656.-บาท*

8. ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

8.1 ประเภทกำหนดหัวเรื่อง

จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 686,500.-บาท*

จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000.-บาท*

8.2 ประเภททั่วไป

จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 73,200.-บาท*

8.3 ประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-เยอรมัน)

จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 265,700.-บาท*

8.4 ประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น)

จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 529,866.-บาท*

8.5 ประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-อังกฤษ)

จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 453,200.-บาท*

9. ทุนจาก Shell International Renewables Ltd.

จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,113,233.66.-บาท*

(* หมายถึงงบประมาณเฉลี่ยต่อปี)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์โดยการตีพิมพ์ในวารสารและในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และมีหัวข้อวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้

      1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ จำนวน 28 เรื่อง (ดูภาคผนวก 6/1)
      2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 18 เรื่อง (ดูภาคผนวก 6/2)
      3. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 31เรื่อง (ดูภาคผนวก 6/3)
      4. ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 จำนวน 59 เรื่อง (ดูภาคผนวก 6/4)
      5. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 21 เรื่อง (ดูภาคผนวก 6/5)
      6. หัวข้อวิจัยที่นักศึกษาทำวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 75 เรื่อง (ดูภาคผนวก 6/6)