งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงานคือ (1) หน่วยสารบรรณ (2) หน่วยการเจ้าหน้าที่ (3) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำหรับหน่วยสารบรรณและหน่วยการเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร และหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

งานคลังและพัสดุ

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 2 หน่วยงานคือ (1) หน่วยการเงินและบัญชี และ (2) หน่วยพัสดุ

งานนโยบายและแผน

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผน ลักษณะงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติ ได้แก่

(1) งานวางแผนเพื่อพัฒนา

(2) งานการงบประมาณ

(3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

(4) งานพัฒนาระบบโปรแกรม

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ลักษณะงานที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติได้แก่

(1) งานบริหารการวิจัย

(2) งานบริการงานวิจัย

(3) งานวิเทศสัมพันธ์

งานบริการการศึกษา

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีลักษณะสนับสนุนและบริการวิชาการ รวม 2 หน่วยงานคือ (1) หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ (2) หน่วยโสตทัศนศึกษาและกิจการของห้องสมุดคณะ หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นงานบริหารและพัฒนาวิชาการ รวม 2 หน่วยงาน คือ (1) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ (2) หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา สำหรับงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ หน่วยกิจการนักศึกษาซึ่งลักษณะงานประกอบด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การบริการนักศึกษา การแนะแนวการศึกษาและจัดการทุนอุดหนุนการศึกษา

สำหรับการบริหารงานในระดับภาควิชาได้มีการแบ่งสายงานรับผิดชอบตามลักษณะของงานเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานธุรการ และฝ่ายงานช่วยวิชาการ

ฝ่ายงานธุรการ รับผิดชอบงานทางด้านธุรการและสารบรรณ การเงิน พัสดุ บริการการศึกษา

ฝ่ายงานช่วยวิชาการ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการซึ่งงานทั้งสองฝ่ายนี้สังกัดอยู่ในสำนักงานเลขานุการภาควิชา

/ / / การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน