คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการคือ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และสำนักงานเลขานุการคณะ

การบริหารในสำนักงานเลขานุการคณะ แบ่งเป็น งานและหน่วยดังนี้

งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

งานบริการการศึกษา

/