การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาการ                             

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับบัณฑิตศึกษาหลายรูปแบบ ดังนี้

1) นักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอน
คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอนโดยมีการสนับสนุนใน 2 ประเภท คือ การสนับสนุนโดยค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง และการสนับสนุนในลักษณะการให้ทุนการศึกษา โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2545-กันยายน 2546 ได้สนับสนุนประเภทให้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง จำนวน 1,037,800 บาท และสนับสนุนประเภททุนการศึกษา จำนวน 384,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,421,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1.1 การสนับสนุนประเภทประเภทให้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง

ภาควิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2545
ภาคการศึกษาที่ 1/2546
รวม

คณิตศาสตร์

61,480

69,030

130,510

เคมี

143,100

199,260

342,360

ชีววิทยา

88,290

110,430

193,720

ธรณีวิทยา

35,370

54,540

89,910

ฟิสิกส์

16,200

27,000

43,200

สถิติ

121,680

49,950

171,630

วิทยาการคอมพิวเตอร์

27,180

31,860

59,040

เคมีอุตสาหกรรม
-
2,430
2,430
รวม
493,300
544,500
1,037,800

1.2 การสนับสนุนประเภททุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มให้การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในลักษณะการให้ทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2545 โดยการให้ทุน ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบเต็มเวลา (Full Time) และแบบไม่เต็มเวลา (Part Time)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2545-กันยายน 2546 ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอน รวมทั้งสิ้น 384,000 บาท ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 2/2545 ทุนการศึกษาประเภทเต็มเวลา (Full Time) จำนวน 5 ราย ได้แก่

ที่

ชื่อ

รหัส

สาขาวิชา

ระดับ

1

นายธีรเดช เกื้อวงศ์

4565176

คณิตศาสตร์

ปริญญาเอก

2

นางสาวรัชนก เชื้อเตชะ

4539512

ชีวเคมี

ปริญญาโท

3

นางสาวจีรพร เพกเกาะ

4565326

ชีววิทยา

ปริญญาเอก

4

นางสาวเขมวดี ปรีดาลิขิต

4525512

สถิติประยุกต์

ปริญญาโท

5

นายสุรเชษฐ์ แสนซุ้ง

4525377

ฟิสิกส์

ปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1/2546 ทุนการศึกษาประเภทเต็มเวลา (Full Time) จำนวน 11 ราย ได้แก่

ที่

ชื่อ

รหัส

สาขาวิชา

ระดับ

1

นายธีรเดช เกื้อวงศ์

4565176

คณิตศาสตร์

ปริญญาเอก

2

นางสาวอัญชลีย์ แก้วเจริญ

4665019

คณิตศาสตร์

ปริญญาเอก

3

นางสาวรัชนก เชื้อเตชะ

4539512

ชีวเคมี

ปริญญาโท

4

นางสาวแสงรวี ศรีวิชัย

4625155

เคมีฟิสิกัล

ปริญญาโท

5

นางจุฑามัณฑก์ ศาลางาม

4565326

ชีววิทยา

ปริญญาเอก

6

นางสาวเขมวดี ปรีดาลิขิต

4525512

สถิติประยุกต์

ปริญญาโท

7

นางสาวสุกัญญา อินทรภักดิ์

4525512

สถิติประยุกต์

ปริญญาโท

8

นายสุรเชษฐ์ แสนซุ้ง

4525377

ฟิสิกส์

ปริญญาโท

9

นางสาวอรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์

4625166

ฟิสิกส์

ปริญญาโท

10

นายจักริน ชวชาติ

4625017

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท

11

นางสาวอัจฉรา แสงทนต์

4625169

เคมีอุตสาหกรรม

ปริญญาโท


2) โครงการพัฒนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา โดยในช่วงตุลาคม 2545 - กันยายน 2546 ได้ให้การสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 445,713.75 บาท ดังนี้

ภาคการศึกษา 2/2545 จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 232,000 บาท ดังนี้

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อโครงการ

คณิตศาสตร์

1. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Latex และ AMST

2. การอบรม เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลวิชาการทางคณิตศาสตร์ ผ่านระบบ Internet”

เคมี

3. การอบรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชาเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

5. การประชุมสัมมนา เรื่อง Polymer/Surfactants/Surface Interactions

6. การประชุมสัมมนา เรื่อง Surface modification of titanium alloy implant materials by bioconductive coatings

ชีววิทยา

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Microsoft Pagemaker

8. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการสอนวิชาปฏิบัติการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาช่วยสอน (Teaching Assistance) วิชาปริญญาตรี

ธรณีวิทยา

9. คลินิกภาษา

10. เสวนาวิชาการทางธรณีวิทยา

สถิติ

11. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

12. โครงการสัมมนาทางวิชาการสถิติ เรื่อง Current Perspectives on Exploratory Factor Analysis

ฟิสิกส์

13. การอบรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 1

วิทยาการคอมพิวเตอร์

14. การเสวนาในระดับบัณฑิตศึกษา

เคมีอุตสาหกรรม

15. การอบรมภาษาอังกฤษด้านการอ่านและเขียนบทความเชิงวิชาการ

ธรณีฟิสิกส์

16. คลินิกภาษา

17. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

ภาคการศึกษา 1/2546 จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 213,653.75 บาท ดังนี้

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อโครงการ

คณิตศาสตร์

1. โครงการนักศึกษาพบนักวิจัยทางคณิตศาสตร์

เคมี

2. การอบรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

3. โครงการฝึกอบรมนักศึกษาช่วยสอนภาควิชาเคมี

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการวิจัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

5. การเสริมความรู้และการพัฒนาวิชาการเรื่อง แคพิลลารีอิเล็กโทรโครมาโทกราฟี

ชีววิทยา

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และผลงานทางวิชาการ

7. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ธรณีวิทยา

8. คลินิกภาษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ และคณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา)

9. เสวนาวิชาการทางธรณีวิทยา

10. คลินิกภาษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์)

11. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

สถิติ

12. การสืบค้นข้อมูลสถิติออนไลน์เฉพาะสาขา(สถิติ)

ฟิสิกส์

13. การเสริมความรู้และประสบการณ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์

14. การระดมความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15. การแนะแนววิธีการทำงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

16. เทคนิคการนำเสนอ

เคมีอุตสาหกรรม

17. โครงการสัมมนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

18. การอบรมเรื่องการวางแผนงานวิจัย

3) การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการ ฝึกอบรม ดูงาน ทำวิจัยระยะสั้น
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบในการไปเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยในช่วงตุลาคม 2545-กันยายน 2546 ที่ผ่านมา ได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการทั้งสิ้น จำนวน 132 คน รวมเป็นเงิน 1,518,624บาท (ในประเทศ 70 คน เป็นเงิน 177,004 บาท และต่างประเทศ 62 คน เป็นเงิน 1,341,620 บาท)
นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science สาธารณรัฐประชาชนจีน และ California State University Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนรวม 8 คน เป็นเงิน 134,430 บาท
(รายละเอียดดูในภาคผนวกที่ 19)