การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาคผนวกที่ 19

 


ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

รหัส

ระดับ

ภาควิชา

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ระหว่างวันที่

ประเทศ

1

นายวิทยา ปองอมรกุล

4525241

โท

ชีววิทยา

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science, China

Feb 23rd - March 2nd 2003

Yunnan China

2

นายอัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

4225288

โท

ชีววิทยา

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science, China

Feb 23rd - March 2nd 2003

Yunnan China

3

นส.ทัศนีย์พร สุขโชติ

4525226

โท

ชีววิทยา

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science, China

Feb 23rd - March 2nd 2003

Yunnan China

4

นส.พฤกษา ภูปาน

4325244

โท

ชีววิทยา

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science, China

Feb 23rd - March 2nd 2003

Yunnan China

5

นส.อังคณา อินตา

4425240

โท

ชีววิทยา

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science, China

Feb 23rd - March 2nd 2003

Yunnan China

6

นส.เสาวลักษณ์ บุญมา

4525247

โท

ชีววิทยา

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science, China

Feb 23rd - March 2nd 2003

Yunnan China

7

นางสาวกีรติกร กงจักร

4525326

โท

ธรณีวิทยา

โครงการแลกเปลี่ยน

25 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2546

California State University Fullerton

8

นางสาวธราภรณ์ บันดาลสิน

4425346

โท

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

โครงการแลกเปลี่ยน

26 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2546

California State University Fullerton