การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                             

งานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2545-2546 เน้นหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย-สัมพันธ์และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาองค์การและระบบการทำงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      • งานกิจกรรมนักศึกษา
      • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

เป็นงานบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญ -ประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยา-ศาสตร์ (สนว.) เป็นองค์กรหลักและมีชมรมในสังกัดอีก 23 ชมรม 8 กลุ่มนักศึกษาแยกตามภาควิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาไม่สังกัดวิชาเอก การจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2545-2546 เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่นกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ได้จัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังคงมีการมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลกิจกรรมดี ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยมีชมรมต่างๆ และนักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมดี จำนวน 22 รางวัล และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 89 คน กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2545-2546 มีทั้งหมด 34 กิจกรร (รายละเอียดดังแสดงใน ภาคผนวกที่ 4)

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็นงานให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ดูหัวข้อทุนการศึกษา) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานแนะแนวและจัดหางาน - ศึกษาต่อ งานให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ การติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2545-2546 นี้ หน่วยกิจการนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษเกี่ยว-กับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเชิญท่านอาจารย์เนตรปรียา ชุมไชโย หรือครูเคท เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ตลอดจนจัดกิจกรรมแนะนำการเตรียมตัวสมัครงานและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการจัดปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังเช่นปีที่ผ่านมา มีการแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษา ทั้งการเตรียมตัวสมัครงาน และการทำงาน ตลอดจนการเตรียมตัวศึกษาต่อภายหลังจากจบการศึกษา และการแนะนำมารยาทการเข้าร่วมงานสังคมโดย คุณสุชาดา ทองศุภผล กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมงานเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้หน่วยกิจการนักศึกษาจะดำเนินการต่อในปีต่อไป