โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก                             
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 นั้น ปัจจุบันมีอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนทั้งสิ้น ดังนี้

รุ่นที่ (ปี)

จำนวนอาจารย์ที่รับทุน

จำนวนทุน

จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน

สำเร็จการศึกษา

1 (2541)

14

17

16

4

2 (2542)

13

15

13

4

3 (2543)

16

18

18

2

4 (2544)

12

12

11

--

5 (2545)

15

16

12

-
6 (2546)
11
13
5
-
รวม
91
75
10


และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 10 คน ได้แก่

1. นายสมจิต โชคชัยสถิตย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หัวข้อวิจัย On Quasi - Principally-Injective Modules and Quasi - Mininjective Modules
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
2. นายศุภโชค สินไชยกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวข้อวิจัย Optimization of a Thermostable Lipases for Industrial Application.
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
3. นายวีรชัย พุทธวงศ์ สาขาวิชาเคมี
หัวข้อวิจัย Isolation of Glycosides by Electrolytic Decolourization and Synthesis of Pentenomycin
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์
4. นายหาญศึก ตาลศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หัวข้อวิจัย Generalizations of Continuous and Discrete Modules
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
5. นายประคอง สาคร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวข้อวิจัย Glucosinolate and Myrosinase for Agro-Industrial Sectors Extension in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

6. นายพงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

สาขาวิชาชีววิทยา
หัวข้อวิจัย Biodiversity of Some Aquatic Insects from Chiang Dao Watershed, Chiang Mai Province for Environmental Bioassessment
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล
7. น.ส.ปริญญา มาสวัสดิ์ สาขาวิชาเคมี
หัวข้อวิจัย Development of Flow Injection System for Trace Metals Determination using
Electrochemical Detection
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
8. นายเกริก ผักกาด สาขาวิชาชีววิทยา
หัวข้อวิจัย Selecting Superior Parent Trees for Forest Restoration Programs, Maximizing Performance Whilst Maintaining Genetic Diversity
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. Stephen Elliott
9. นายสาธิต แซ่จึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หัวข้อวิจัย Some Geometric Properties in Musielak-Orlicz Sequences Spaces Equipped with the Luxemburg Norm
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
10. นายกัมพล ศรีธัญรัตน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หัวข้อวิจัย Distributional Kermel Related to the Diamond Operator
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อำนวย ขนันไทย


และปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดที่กำลังศึกษาอยู่ ทั้งสิ้น 65 คน ดูรายละเอียดได้ที่ ภาคผนวก 11