นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ภาคผนวกที่ 11
 


นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2546 จำนวน 65 คน ดังนี้

1) 4165015 นายพัฒนพงษ์ อ่ำพันธุ์
แนวทางการวิจัย Development of Flow Injection Analysis with Sample Pretreatment and Speciation of Selected Ions
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
สาขาวิชา เคมี
2) 4165019 น.ส.สิริภัทร สุธีรภัทรานนท์
แนวทางการวิจัย Development of On-line Analysis Involving Speciation
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ
สาขาวิชา เคมี
3) 4165022 นายปรัชญา ศรีสง่า
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Vascular Plants on Doi Phu Kha National Park
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
4) 4165023 นายรัฐพร จันทร์เดช
แนวทางการวิจัย Molecular Identification of Lychee (Litchi chinensis Sonn.) in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
5) 4165024 น.ส.วิพรพรรณ์ โพธิตา
แนวทางการวิจัย Survey and Isolation of Endophytic and Saprobic Fungi of Wild Banana in Doi Suthep-Pui National Park
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยองิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
6) 4165047 นายมิชญ์ เมธีสุวกุล
แนวทางการวิจัย Ion Beam Neutralization
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
สาขาวิชา ฟิสิกส์
7) 4165048 น.ส.สาคร ริมแจ่ม
แนวทางการวิจัย Corherent for Infra-red Radiation from Relativistic Electron Beam
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
สาขาวิชา ฟิสิกส์
8) 4465151 น.ส.เกียรติสุดา มณีรักษ์
แนวทางการวิจัย Discrete Dynamics of Function in A Class
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
9) 4365151 นายอรรถพล แก้วขาว
แนวทางการวิจัย Joint Essential Spectral Theory
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
10) 4365338 นางสุรีย์พร เจรียงประเสริฐ
แนวทางการวิจัย -
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
สาขาวิชา ชีววิทยา
11) 4365576 น.ส.พิมพ์พร จันทร์ผง
แนวทางการวิจัย Depth Profiling of Heavy lons by lon Beam Based Teehnique
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
สาขาวิชา ฟิสิกส์
12) 4265202 น.ส.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
แนวทางการวิจัย Synergistic of Zaragazic Acid
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์
สาขาวิชา เคมี
13) 4265204 นายวิรัช เรืองศรีตระกูล
แนวทางการวิจัย Novel Flow Injection Techniques with Chemiluminescent and Spectrophotometric Detection for Trace Analysis
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
สาขาวิชา เคมี
14) 4265207 น.ส.รัตติกาล จันทิวาสน์
แนวทางการวิจัย Development of an Analytical System Combination Field-Flow Fractionation and Flow Injection Analysis
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
สาขาวิชา เคมี
15) 4265208 นายสมบัติ เชาวนพูนผล
แนวทางการวิจัย Selectivity of Electrocoagulation Process and Recovery of Coagulated Compounds with Application to Isolation of Colouring Matters from Tree Barks
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์
สาขาวิชา เคมี
16) นายนนท์ ธิติเลิศเดชา
แนวทางการวิจัย -
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
17) 4465028 น.ส.วันดี ธรรมจารี
แนวทางการวิจัย Preparation and Characterization of PZT by Spray Pyrolysis
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ทวี ตันฆศิร
สาขาวิชา ฟิสิกส์
18) 4265304 น.ส.รารุณี แสนหมี่
แนวทางการวิจัย Distribution and Cultivation of Edible Ectomycorrhizae in Chiang Mai and Chiang Rai Province
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
19) 4265306 น.ส.ศิรินนภา ศรัณยวงศ์
แนวทางการวิจัย Quality Indices of Mango Fruit : Identification, Influencing Factor and Assessment and Measurement by Non - Destructive Technology
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จินดา ศรศรีชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
20) 4265401 นายธนูชัย ศิลารัตน์
แนวทางการวิจัย Effects of Environmental Factors on Accumulation of Fossil Fuel Deposits in Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
21) 4265402 น.ส.บัณฑิต อุดมกัน
แนวทางการวิจัย Effect of Environmental Factors on Accumulation of Fossil Fuel Deposits in Southern and the Gulf of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
22) 4265521 นายสิงหเดช แตงจวง
แนวทางการวิจัย Formation, Structure and Properties of Ceramics Bases on the BaO-TiC2 System
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ
สาขาวิชา วัสดุศาสตร์
23) 4265556 น.ส.สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์
แนวทางการวิจัย Pulsed Plasma Source Ion Implantation
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
สาขาวิชา ฟิสิกส์
24) 4279504 นายธีรพงษ์ เทพกรณ์
แนวทางการวิจัย Preparation of Papain from Papaya Latex for Detergent Industry
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภาวิณี คณาสวัสดิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
25) 4365152 นายคำสิงห์ นนท์เลาพล
แนวทางการวิจัย The Residues of Diamond Operator
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อำนวย ขนันไทย
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
26) นายยุธยา อยู่เย็น
แนวทางการวิจัย Taxonomic Revision of a Family or Some Genera of Flowering Plants in
Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
สาขาวิชา ชีววิทยา
27) 4365177 นายวิเนตร เสนหาญ
แนวทางการวิจัย Theory of Geometry of Banach Spaces
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
28) นายภาณุพงศ์ ใจวุฒิ
แนวทางการวิจัย -
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภาวิณี คณาสวัสดิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
29) 4365301 น.ส.สุภัค มหัทธรพรรค
แนวทางการวิจัย Application of Ion Beam Implantation in Molecular Biology
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
30) 4365326 นายกัลย์ กัลยาณมิตร
แนวทางการวิจัย Maturity and Quality Indices of Durian Friut and the Use of X-ray Techniques foe Assessment and Measurement
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จินดา ศรศรีวิชัย
สาขาวิชา ชีววิทยา
31) 4365328 นายเดชา ทาปัญญา
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Riparium Insects and Their Conservation in Montane Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล
สาขาวิชา ชีววิทยา
32) 4365332 นายเมธวี ศรีคำมูล
แนวทางการวิจัย Chromosome Alllelic Sequence Diversity Analysis of Minorities in Upperpart of Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
33) 4365333 น.ส.วรภา หีบจันทร์ตรี
แนวทางการวิจัย Biomonitoring Study and Health Risk Assessment of Human Populations for Environmental Toxic Substances Exposure
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
34) 4465301 น.ส.วรนุช ละอองศรีิ์
แนวทางการวิจัย Taxonomic Revision of Family Nymphaeaceae in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
35) 4365427 นายวิฆเนศ ทรงธรรม
แนวทางการวิจัย Stratigraphic Correlation of Tertiary Basins in Northern Thailand Using Algae Pollen and Spore
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
36) 4379502 นายศุภชัย โตภานุรักษ์
แนวทางการวิจัย Search for Stable Biocatalysts and Novel Procedures for Synthesis of Chiral Pharmaceutical Compounds
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
37) 4379526 น.ส.จิราพร นาวารักษ์
แนวทางการวิจัย Protein Engineering of Snake Venom and Protease
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
38) 43792529 น.ส.ระวิวรรณ ทิน้อย
หัวข้อวิจัย Xanthophyll in Plants for Food Pigmentation
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
39) 4465226 นายณรงค์ เล่งฮ้อ
แนวทางการวิจัย Development of Simple Sequential Injection Analysis Systems
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
สาขาวิชา เคมี
40) 4465302 น.ส.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
แนวทางการวิจัย Influence of Endophytes on the Biodiversity of Saprobie Fungi
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
41) 4465326 น.ส.กานดา ค้ำชู
แนวทางการวิจัย Biology and life history of Trematode, taichui (Nishigori) Witenberg, 1930 in Chiang Mai
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
42) 4465328 นายประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
แนวทางการวิจัย Biology and Life History of Trematode, Stellantchasmus falcatus in Chiang Mai
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
43) 4465328 น.ส.บุญสม บุษบรรณ์
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Endophytic Fungi and Their Interrelationship to Host in some Medicinal Plants
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
44) 4465329 นางปราณี ปาลี
แนวทางการวิจัย Taxonomie Rivision of a Family or Some Genera of Flowering Plants in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
สาขาวิชา ชีววิทยา
45) 4465330 น.ส.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ
แนวทางการวิจัย Influence of Endophytes on the Biodiversity of Saprobic Fungi
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล
สาขาวิชา ชีววิทยา
46) 4465332 น.ส.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
แนวทางการวิจัย Morphological , Ultrastructural and Phylogenic Criteria in Taxonomic Studies of Bluegreen Algae at Hot Spring Areas in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล
สาขาวิชา ชีววิทยา
47) 4465401 น.ส.ยุพา ทาโสด
แนวทางการวิจัย Paleoenvironment of Miocene Mastodon in Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
48) 4465526 นายเสวต อินทรศิริ
แนวทางการวิจัย TOF-RBS for Low Energy Accelerator
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์
สาขาวิชา ฟิสิกส์
49) 4479501 นายพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงค์
แนวทางการวิจัย Facile Combinatorial Peptide - library for studying Subsite - Specificity of Protease and Designing Protease Inhibitors
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
50) 4479532 น.ส.อัญชนา เจนวิถีสุข
แนวทางการวิจัย Phenolic Compounds in Plants
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
51) 4565301 นายวีระพล พิลาบุตร
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Fungi on Grasses and Bioactive Compound Production
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
52) 4565328 นายรัฐภูมิ พรหมณะ
แนวทางการวิจัย Ecology and Growth Control of Toxic Cyanobacteria in the Important Northern Reservoirs of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล
สาขาวิชา ชีววิทยา
53) 4565401 น.ส.รัตนาภรณ์ หันตา
แนวทางการวิจัย Environment of Accumulation of Middle Miocene Mommal Fossils in Tertiary Basins Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร
สาขาวิชา ธรณีวิทยา
54) 4465331 นายสุภาพ แสนเพชร
แนวทางการวิจัย Heterophyidae (Pathology of Parasite,Family Heterophyidae)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
55) 4465351 นายจตุพล คำปวนสาย
แนวทางการวิจัย G6PD Deficiency and Its National Selection Against Malaria in Northern Thai Population
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
สาขาวิชา 56) 4579527 น.ส.สุภาวดี ศรีแย้ม
56) 4579527 น.ส.สุภาวดี ศรีแย้ม
แนวทางการวิจัย ยังไม่ได้เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
57) 4665019 น.ส.อัญชลี แก้วเจริญ
แนวทางการวิจัย Fixed Point Property in Musielak-Orlicz Spaces with NOP Property
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์0
58) นายวิชญ์ ธนสารกานต์
แนวทางการวิจัย Screening of Some Common Drugs as Selective Complexing Reagents
for Some Metal Ion Deteminations by Flow Injection Analysis and Its Application to Pharmaceutical Analysis
อาจารย์ที่ปรึกษา -
สาขาวิชา เคมี
59) 4565152 นายบัญชา ปัญญานาค
แนวทางการวิจัย Fixed Point Property and Some Geometric Coefficients in Musielak-Orlicz Spaces
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
60) 4565227 นายเทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล
แนวทางการวิจัย Design and Construction of Electrodes as a Detector in Flow Injection Analysis and High Performance Liquid Chromatography
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
สาขาวิชา เคมี
61) 4665002 น.ส.กัลยา จำปาทอง
แนวทางการวิจัย Electrocoagulation in Organic Solvents
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์
สาขาวิชา เคมี
62) 4565177 นายนรินทร์ เพชร์โรจน์
แนวทางการวิจัย Theory of Geometry of Banach Spaces
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
63) 4665001 นางกนกกาญจน์ บำรุงกิจ
แนวทางการวิจัย X and Y Chromosome Allelic Sequence Diversity Analysis of Minorities
in Upperpart of Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
64) 4665013 น.ส.สุทธินันท์ คำนา
แนวทางการวิจัย Biodiversity of Microbes on Some Medicinal Plants
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง
สาขาวิชา ชีววิทยา
65) 4665017 น.ส.อังคณา อินตา
แนวทางการวิจัย Ethnobotanical Studies in Nan Province Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
สาขาวิชา ชีววิทยา