การบริหารงบประมาณ                             

ก. การบริหารงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ในปี 2546 มีดังต่อไปนี้
1. งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน รวม 259.02 ล้านบาท
- งบประมาณประจำปี จำนวน 238.21 ล้านบาท
- งบประมาณโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน จำนวน 20.81 ล้านบาท
2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 56. 18 ล้านบาท
3. งบประมาณจากส่วนอื่น ๆ

- ทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้งสิ้น บาท ( ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวกที่ 9 )
- ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ 8.4 ล้านบาท
- ทุนโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน 6.9 ล้านบาท
- ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ 3.6 ล้านบาท
- ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ 2.8 ล้านบาท

ข. การบริหารงบประมาณโดยระบบบัญชีสามมิติ
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ได้รับนโยบายนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีราชการจากเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ไปเป็นบัญชีโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis) ซึ่งการนำระบบนี้มาใช้นอกจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักบัญชีสากล และเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วแล้วยังเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบตั้งแต่งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีเอาไว้ด้วยกันซึ่งทำให้สามารถจัดทำรายงานการเงินเป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี หรือตามที่ผู้บริหารต้องการได้ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด ทำให้สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงตามภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ได้ และเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานและบุคลากร

1. งานพัสดุ - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Orders :PO)
  - ระบบคลังพัสดุ (Inventory :INV)
  - ระบบงานสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset :FA)
2. งานการเงิน - ระบบการเงินรับ (Account Receivable :AR)
  - ระบบการเงินจ่าย (Account Payable :AP)
3. งานบัญชี - ระบบงานบัญชีแยกประเภท (General Ledger :GL)
4. บุคลากร - ปรับเปลี่ยนหน้าที่และความรับผิดชอบตามภาระงานของระบบใหม่

เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้น การดำเนินงานอาจจะประสบปัญหาและอุปสรรค คณะวิทยาศาสตร์จึงให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ระบบบัญชีสามมิติบรรลุผลสำเร็จต่อไป

ค. สถิติงบประมาณที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

อัตราการเติบโตจากปีก่อน

งบประมาณเงินรายได้
อัตราการเติบโตจากปีก่อน
2543

273,964,000

21.72%

18,856,000

7.44%

2544

193,446,100

-29.39%

24,643,000

30.69%

2545

176,601,200

-8.71%

32,760,200

32.94%

2546

269,023,900

46.67%

56,172,700

71.47%

2547
229,303,200
-11.47%
-
-


รายละเอียดงบประมาณเฉพาะงบแผ่นดินในปี 2546

หมวดรายการ

จำนวนเงิน
ร้อยละ
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
128,580,000

49.64 %

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
25,511,300

9.85 %

หมวดสาธารณูปโภค
2,785,200

1.08 %

หมวดเงินอุดหนุน
24,780,600

9.57 %

หมวดค่าครุภัณฑ์
31,434,500
12.14 %
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
43,055,700
16.62 %

เปรียบเทียบงบดำเนินการและงบลงทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบดำเนินการ คิดเป็น 71.24 %
งบลงทุน คิดเป็น 28.76 %

เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ฯ
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น 82.18 %
งบประมาณเงินรายได้ฯ คิดเป็น 17.82 %