รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ                             
  • การประเมินแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (1 กุมภาพันธ์ 2546 -31 กรกฎาคม 2546)
  • การประเมินแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (1 สิงหาคม 2546 -31 มกราคม 2547)
  • แบบประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ-ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมตลอดจนการการให้บริการวิชาการพื้นฐานแก่คณะต่างๆ ( ครั้งที่1  ครั้งที่2 )
  • แบบประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ-ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศชาติ ( ครั้งที่1  ครั้งที่2 )
  • แบบประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ-ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ( ครั้งที่1  ครั้งที่2 )
  • แบบประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ-ส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของรัฐในภาคเหนือและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่1  ครั้งที่2 )
  • แบบประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ-มีระบบการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนบริหารทรัพยากรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ ( ครั้งที่1  ครั้งที่2 )
  • สรุปผลเชิงปริมาณการประเมินแผนปฏิบัติการ
  • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประเมินการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ (1 กุมภาพันธ์ 2545 - 31 มกราคม 2546 )