กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Freiberg

ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Freiberg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ในปีที่ผ่านมามีนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์เดินทางไปมหาวิทยาลัย Freiberg คือ รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์ อาจารย์ภาควิชาเคมีเดินทางไปหารือร่วมกับ Prof. Dr Wolfgang Schulle เรื่องวิทยานิพนธ์ของ อาจารย์ศักดิพล เทียมแสน อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในระหว่างวันที่ 18-26 เมษายน 2544 และ Prof.R.B. Heimann อาจารย์ที่ปรึกษาของ น.ส.สุวิมล นวลพระลักษณ์ และ น.ส.วงเดือน ไม้สนธิ ได้เดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือเรื่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าว และร่วมปรึกษาหารือในโครงการร่วมสถาบันพร้อมกับได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ วัสดุ Electroceramics ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2544


รายงานประจำปี 2544