กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศส

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับรัฐบาลฝรั่งเศสที่ผ่านมา รัฐบาลฝรั่งเศสได้สนับสนุนทุนศึกษาต่อให้แก่คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขณะนี้มีอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสและยังไม่สำเร็จการศึกษามีจำนวน 3 คน คือ
อาจารย์วัชรีย์ จำปามูล อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับปริญญาเอก สาขา Information Technology ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2539 - 31 ธ.ค. 44
อาจารย์สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี อาจารย์ภาควิชาสถิติ ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับปริญญาเอก สาขา Biostatistics ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2540 - 30 มิ.ย. 45
อาจารย์ภัทรินี สะสมสิน อาจารย์ภาควิชาสถิติ ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับปริญยาเอก สาขา Biostatistics ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2540 - 28 กุมภาพันธ์ 2545


รายงานประจำปี 2544