กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Washington

กลุ่มวิจัยทางเคมีวิเคราะห์โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยทาง Flow Injection Analysis (FIA) ในห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมที่มี รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงานได้มีความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยของ Professor Dr. G.D. Christian ,Professor Dr. J. Ruzicka และ Professor Dr. R. Synovec ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 และได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Arts and Science แห่ง University of Washington ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 ในปัจจุบันได้มีความร่วมมือในส่วนของปริญญาเอกร่วมสถาบันในสาขาวิชาเคมีแขนงวิชาเคมีวิเคราะห์ นอกเหนือไปจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งมี รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน
โดยในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มวิจัยทาง FIA ได้รับเกียรติให้จัดการประชุมทางวิชาการ "The 11th International Conference on Flow Injection Analysis, Including Related Techniques" (11th ICFIA) ขึ้นในช่วงวันที่ 16-20 ธันวาคม 2544 ซึ่งทาง Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA) ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย โดยมีนักวิชาการจาก 21 ประเทศทั่วโลก จำนวน 102 คน เข้าร่วมประชุมซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Professor Dr. G.D. Christian ผู้ริเริ่มการจัดประชุมนี้ได้ให้คำปรึกษาการเข้าร่วมประชุมด้วย
นอกจากนั้นนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษกทางเคมีวิเคราะห์คนแรกของประเทศไทย (นายพัฒนพงษ์ อ่ำพันธุ์) ซึ่งไปทำวิจัยทาง FIA และ SIA กับ Prof. Dr. J. Ruzicka และ Prof. Dr. G. D. Christian เป็นเวลา 1 ปี (กันยายน 2543 - กันยายน 2544) ได้เดินทางกลับประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และมีนักศึกษาปริญญาเอกร่วมสถาบันฯ (น.ส. สุมาลี ธนิกกุล) และนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายณรงค์ เล่งฮ้อ) ได้ไปทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์โดยร่วมงานวิจัยในกลุ่มของ Prof. Dr. R. Synovec และ Prof. Dr. G.D. Christian เป็นเวลา 1 ปี (เริ่มกันยายน 2544) และ 9 เดือน (เริ่มมกราคม 2545) ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาปริญญาเอกร่วมสถาบันอีก 1 คน (นายยุทธพงษ์ อุดแน่น) กำลังจะเดินทางไปทำวิจัยด้วย


รายงานประจำปี 2544