กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kanazawa

ได้มีความร่วมมือกับ Prof. Dr. S. Motomizu แห่ง Okayama University ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 โดย รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ได้เดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับ Flow Injection Analysis (FIA) โดยเป็น invited speaker ใน 49th Annual Meeting of Japan Society for Analytical Chemistry ซึ่งจัดนี้ที่ Okayama University (กันยายน 2543)
ทาง Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA) ซึ่งมี Prof. Dr. S. Motomizu เป็น President ได้สนับสนุนเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด "The 11th International Conference on Flow Injection Analysis, Including Related Techniques" (11th ICFIA) ขึ้นที่เชียงใหม่ในช่วงวันที่ 16-20 ธันวาคม 2544 นี้
ด้วยทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านทาง Prof. Dr. S. Motomizu ได้เสนอให้ อ. กฤษณะ จิตมณี (อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ อ.ปิยะเนตร ศรีธาราธิคุณ (ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาโท จากกลุ่มวิจัยฯ ขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ Okayama University โดยการประสานงานของ รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์
และต่อมา รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ได้รับเชิญเป็น Co-organizer ร่วมกับ Prof. Dr. S. Motomizu ในการจัด Symposium No. 15 (Advanced Chemical Analysis by Flow-Injectiona and Flow-Based Method) ใน The IUPAC International Congress on Analytical Sciences (สิงหาคม 2544 ที่กรุงโตเกียว) ในเดือนสิงหาคม 2544 นอกเหนือจากการได้รับเชิญเป็น Invited speaker ในงานนี้ได้มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ. ดร. จรูญ จักร์มุณี และ น.ส. รัตติกาล จันทิวาสน์) จากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมเสนอผลงานวิจัยใน Congress นี้ด้วย
รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ได้รับเชิญเพื่อบรรยายใน Technical Symposium on Analytical Chemistry ที่ Okayama University และได้ดูงานเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือไปงานวิจัยและการเตรียมโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันและปริญญาเอกกาญจนาภิเษกด้วย


รายงานประจำปี 2544