กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือในโครงการนิวตรอนพลังงานสูง

1) การค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์

ในปีที่ผ่านมา กิจกรรมการวิจัยเชิงทดลองที่ต้องใช้รังสีนิวตรอนพลังงานสูงได้ถูกลดความสำคัญลงบ้าง ทั้งนี้เพราะเป้าตริเตียมที่ใช้เป็นต้นตอของรังสีนิวตรอน หาซื้อได้ยากขึ้น อีกทั้งยังมีราคาสูงมากอันเนื่องมาจากว่าแหล่งผลิตที่ทำเป็นธุรกิจมีเหลืออยู่แต่เพียงที่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น อย่างไรก็ตามการค้นคว้าวิจัยในเชิงการคำนวณยังคงดำเนินต่อไปด้วยดี ในปีนี้ได้เกิดมีความร่วมมือกับ Department of Neutron Research มหาวิทยาลัยอุฟซาล่า ประเทศสวีเดน ในโครงการเรื่อง "Particle Tracks in Detecting Media : Computer Simulation Approach" โดยมี Dr. J. Blomgren กับ Dr. S. Pomp เป็นผู้ร่วมวิจัยทางสวีเดน
ส่วนเครื่องเร่งอนุภาคชนิดห้วงก็ได้ถูกปรับแต่งไปใช้กับการค้นคว้าวิจัยทางด้าน Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) ผลงานการวิจัยในส่วนนี้ได้มีการนำไปเสนอที่ IAEA Symposium on "The Utilization of Accelerators" ณ เมือง Sao Paulo ประเทศบราซิล เมื่อ 26 - 30 พฤศจิกายน 2544โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านอุปกรณ์ครุภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ซึ่งมีเป้าหมายขยายไปถึงการเพิ่มอำนาจ mass resolution ของระบบ ด้วยการดัดแปลงเครื่องเร่งอนุภาคนี้ให้สามารถผลิตห้วงอนุภาคอัลฟา พลังงาน 280 keV ที่มีความกว้างในเรือนนาโนวินาทีได้ด้วย

2) การค้นคว้าวิจัยทางด้านไอออน-พลาสมา

ทางศูนย์ฯ มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Ion Implantation ไปสู่วงการอุตสาหกรรมของประเทศ ความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก MTEC จึงได้ทำการสร้าง target chamber ขนาด 60 ซม. ( x 60 ซม. (สูง) ขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถบรรจุชิ้นงานขนาดใหญ่และ/ หรือ จำนวนมากได้ในคราวเดียว ขณะนี้การติดตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว และสภาพสูญญากาศภายในก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วเช่นกัน ทำให้สามารถเริ่มทดสอบการยิงลำไอออนไนโตรเจนไปยังบริเวณเป้าได้
นอกจากนี้ยังได้กำลังพยายามประยุกต์ความรู้ทางด้านพลาสมาไปในการผลิตบีมไอออน เพื่อใช้ในขบวนการผลิตและการพัฒนาเซลสุริยะ โดยผ่านทางโครงการ "Development of Micron Size Multi-Beams Magnetic Focussing System" ที่ร่วมมือกับทีมงานของ ดร.วิโรจน์ ตันตราภรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 2 ปี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งในขณะนี้เป็นการจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ และผลการทดลองในเบื้องต้นมีนัยสำคัญที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ในส่วนของการประยุกต์ Ion Beam ไปใช้กับงานทาง Biophysics นั้น ขณะนี้เครื่องเร่งอนุภาคที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานวิจัยทางด้านนี้โดยเฉพาะ ก็ได้รับการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาปริญญาเอก (คปก. รุ่นที่ 2) ของเราคนหนึ่ง ขณะนี้กำลังศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนี้อยู่กับ Dr.I. Brown แห่ง University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับเครื่อง Varian Implanter รุ่น 200-DF 5 เพื่องานทางด้านเซมิคอนดัคเตอร์ ที่ได้มาถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม 2543 ตามความช่วยเหลือของ IAEA นั้น บัดนี้ได้รับการติดตั้งและประกอบใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และได้ประสพความสำเร็จในการผลิตและควบคุมลำ Ar+ ขนาดประมาณ 100 (A ไปยัง target chamber ได้เป็นครั้งแรกเมื่อ 14 มิถุนายน 2544 ขณะนี้ทีมงานวิจัยของศูนย์ฯ กำลังศึกษาคุณสมบัติอื่นๆ ของเครื่อง เพื่อจะได้สามารถผลิตลำไอออนที่มีคุณภาพสูงได้ เพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการวิจัยทางด้านเซมิคอนดัคเตอร์ โดยการวิจัยนี้เป็นช่วงปีแรกของโครงการความร่วมมือแบบไตรภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-NECTEC-TMEC (Thai Microelectronics Center) ในการที่จะให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเซมิคอนดัคเตอร์เทคโนโลยี พร้อมทั้งมีความรอบรู้ในการควบคุมใช้งานเครื่อง Ion Implanter ด้วยตนเอง

3) การค้นคว้าวิจัยทางด้าน Coherent Light Source

การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนา Coherent Far Infrared Light Source ความเข้มสูง กำลังรุดหน้าไปด้วยดี ขณะนี้การติดตั้งระบบเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Linear Accelerator) สำหรับอิเล็กตรอนพลังงาน 20 MeV ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหน่วยควบคุม (control system) ให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้
ส่วนการสร้างระบบผลิตอิเล็กตรอนห้วงแคบ (ประกอบด้วย rf-gun และ แม่เหล็กไฟฟ้าแบบอัลฟา) ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับ 20 MeV Linear Accelerator เพื่อผลิตรังสี Coherent Far Infrared นั้น ก็รุดหน้าไปด้วยดีเช่นกัน โดยที่ rf-gun ได้ผ่าน rf-measurement และการปรับแต่งรูปร่างเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการแล้ว และในขณะนี้ชิ้นส่วนของ rf-gun กำลังอยู่ในระหว่างการเชื่อมอุณหภูมิสูง (high - temperature brazing)
นอกจากนั้นการประกอบแม่เหล็กแบบอัลฟาก็ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และได้ทำการทดสอบคุณสมบัติของแม่เหล็กด้วยกระแสค่าต่ำ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบคุณสมบัติของแม่เหล็กด้วยกระแสค่าสูง
ความก้าวหน้าทั้งหมดนี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับการเดินทางมาร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยนิวตรอนเป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2544 ของ Prof. Helmut Wiedemann จาก Department of Applied Physics แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ในปีที่ผ่านมาศูนย์วิจัยนิวตรอนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะต่างๆ อันได้แก่

Title: Development of a Facility for Low-Energy Ion Beam TOF-RBS Analysis (Phase I of a Facility for Ion Beam Materials Analysis at CMU)
Author(s) S. Singkarat, S. Dangtip, Y. Liangdeng, Yanwen Zhang, S. Chunjarean, M. W. Rhodes, R. Charoennugul, S. Rattanarin, S. Aumkaew and T. Vilaithong
Journal Name: IAEA Symp. on "The Utilization of Accelerators" Sao Paulo, Brazil
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Effects of Nitrogen Ion Implantation on Refractive Index and Violet Absorption of Aluminium Oxide
Author(s) C. Chaiwong
Journal Name: -
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Effects of Nitrogen Ion Implantation on Optical Property and Surface Modifications of Aluminium Oxide
Author(s) C. Chaiwong, L. D. Yu and T. Vilaithong
Journal Name: 27th Congress On Science and Technology of Thailand (2001)
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Measurement of Ion Current with DC Toroided Transformer
Author(s) T. Sonkaew
Journal Name: -
Type of Publication: Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Optical Emission Spectra of a Copper Plasma Produced by a Metal Vapour Vacuum Arc Plasma Source
Author(s) B. Yotsombat, S. Davydov, P. Poolcharuansin, T. Vilaithong and I. Brown
Journal Name: J. Phys. D: Appl. Phys. 34(2001) 1928-1932
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Plasma Emission in MEVVA and RF Discharge Ion Sources
Author(s) D. Boonyawan, S. Davydov, N. Chirapatpimol, B. Yotsombat and T. Vilaithong
Journal Name: The 9th International Conference on Ion Sources
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Ion beam Induced Deoxyribose Nucleic Acid Transfer
Author(s) S. Anuntalabhochai, R. Chandij, B. Phanchaisri, L. D. Yu, T. Vilaithong and I. G. Brown
Journal Name: Applied Physics Letter. 78(16), 2001 , P.2393-2395
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: :Some Investigations of Ion Bombardment Effects on Plant Cell Wall Surfaces
Author(s) L. D. Yu, B. Phanchaisri, P. Apavatjrut, S. Anuntalbhochai and T. Vilaithong
Journal Name: Presented at the 12th International conference, SMMIB2001, 9-14 Sept. 2001, Marburg, Germany, and submitted to Surface and Coatings Technology (accepted for publication)
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Characteristic of Heavy Ion Beam Treated E. coli and Induced Direct DNA Transfer
Author(s) B. Phanchaisri, L. D. Yu, R. Chandej, C. Alisi, S. Anuntalbhochai, P. Apavatjrut and T. Vilaithong
Journal Name: Presented at the 12th International conference, SMMIB2001, 9-14 Sept. 2001, Marburg, Germany, and submitted to Surface and Coatings Technology
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: :Installation of A Specialized Beam Line for Ion Beam Bioengineering
Author(s) L. D. Yu, B. Phanchaisri, C. Thonglearm, N. Sanguansak, N. Tondee, S. Songyuenyongpipat, L. Kruain and T. Vilaithong
Journal Name: Proceedings of the 8th Nucl. Sci. and Technol. Conf., June, Bangkok
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: :The Application of A Neutron Generator for RBS-Preliminary Results
Author(s) S. Singkarat, S. Dangtip, L. D. Yu, S. Chancharoen, R. Charoennugul, S. Ratanarin, S. Aumkaew and T. Vilaithong
Journal Name: Proceeding of the 8th Nucl. Sci. and Technol. Conf., June, Bangkok
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Measurement of Fast Neutron, Gamma and Thermal Neutron Dose around a Cf-252 source
Author(s) S. Wanwilairat, T. Vilaithong, V. Lordvidhaya, R. Schmidt, W. Hoffmann
Journal Name: Frontiers in Neutron Capture Therapy, Plenum Publishers, New York 2001
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: :Experimental Double-differential Light-ion Production Cross Sections for Silicon at 95 MeV Neutron
Author(s) U. Tippawan, B. Bergenwall, S. Dangtip et al.
Journal Name: Int. Conf. On Nuclear Data for Science and Technology, Tsukuba, October, 2001
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: :Suriya, a Source of Femto - second Electron and Photon Pulses
Author(s) T. Vilaithong, et al.
Journal Name: Second Asian Accelerator Conference, Beijing, September 2001
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: : High Resolution Emission Spectra of TL materials
Author(s) T. Vilaithong, S. Wanwilairat, M. Rhodes, W. Hoffmann, T. Messarius
Journal Name: Radiation Protection Dosimetry (accepted for publication)
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: Characteristics of a 13.56 MHz Radio Frequency Driven Multicusp Ion Source
Author(s) D. Boonyawan, N. Chirapatpimol, T. Vilaithong
Journal Name: Plasma Sources Science and Technology (submitted)
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


Title: : Induction of Exogenous Molecule Transfer into Plant Cells by Ion Beam Bombardment
Author(s) P. Apavatjrut, C. Alisi, B. Phanchaisri, L. D. Yu, S. Anuntalabhochai,
T. Vilaithong
Journal Name: Science Asia (submitted)
Type of Publication: Internal Report, Local Journal, Conference Report, M.Sc Thesis,
Ph.D. thesis, International Journal (underline one)


รายงานประจำปี 2544