กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kagawa

เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Kagawa ในความร่วมมือดังกล่าวนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัย Kagawa คือ รศ.ดร สายสมร ลำยอง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ไปดูงานวิจัย ณ. Kagawa U. และ Hokkaido U. ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนความร่วมมือระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (JSPS-NRCT) และมหาวิทยาลัย Kagawa เมื่อวันที่ 1-27 ตุลาคม 2543


รายงานประจำปี 2544