กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับ Institution of Biological Academia Sinica, Taiwan

เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์กับ Institution of Biological Academia Sinica ประเทศไต้หวัน ในปีที่ผ่านมามีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันดังกล่าวเดินทางมาที่คณะวิทยาศาสตร์คือ Prof. Dr.Shui-Tein-Chen ซึ่งเป็น Co.adviser ของนางสาวบุญรัศมี สุขเขียว นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี ได้เดินทางมาสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวบุญรัศมี สุขเขียว ร่วมกับ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล ในระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2543


รายงานประจำปี 2544