กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hull

เป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Hull เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวได้เดินทางไปร่วมทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัย Hull ที่ผ่านมามีนักศึกษาที่เดินทางไปทำวิจัยมีดังนี้
วันที่ 20 กันยายน 2543 - 20 มกราคม 2544 นักศึกษาปริญญาเอก 3 ราย คือนายวิรัช เรืองศรีตระกูล นางสาววราภรณ์ โสมอ่ำ และนางสาวปริญญา มาสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาเคมี มี ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เดินทางไปทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 4 โดยทุนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร (UMAP)


รายงานประจำปี 2544