กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hokkaido

เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Hokkaido โดยมีการลงนามร่วมกัน ในความร่วมมือดังกล่าวมีการไปร่วมทำวิจัยของนักศึกษาด้วยคือ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา เดินทางไปทำวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย Prof. Ken Izumori ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543-30 ตุลาคม 2544 นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มหารือกันระหว่างผู้ทำวิจัยที่เป็น International Society of Rare Sugars ซึ่งจะจัดการประชุมนานาชาติในปี 2002 โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Committee จากประเทศไทยคือ รศ. ดร. สายสมร ลำยอง และ Editorial Staff (ภาควิชาชีววิทยา) และอาจารย์ วีระศักดิ์ สหชัยเสรี (ภาควิชสเคมี)


รายงานประจำปี 2544