กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Karlsruhe

ความร่วมมือของกลุ่มวิจัยนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มวิจัยของศูนย์วิจัย Karlsruhe มีมานานมากกว่า 15 ปี นอกเหนือจากจะมีความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก ที่สนับสนุนโดย DAAD มาแล้ว 4 คน (ดร.กลางพล กมลโชติ, ดร.พลยุทธ ศุขสมิติ, ดร.จรูญ จักร์มุณี และ ดร. สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ) โดยการประสานงานของ รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ แล้วปัจจุบันมีความร่วมมือในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันฯ และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกด้วย ในปีที่ผ่านมาได้มีการเตรียมการเพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์) ได้ไปทำวิจัยกับ Dr. H. Geckeis แห่ง Institute of Nuclear Recylling Techniques, Karlsruhe Research Center เป็นระยะเวลา 1 ปี (เริ่มกุมภาพันธ์ 2545)
รศ. ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และ ดร.จรูญ จักร์มุณี ได้เดินทางไปปรึกษาหารือในงานวิจัยที่ศูนย์วิจัย Karlsruhe (หลังจากที่ได้ไปเสนอผลงานวิจัยใน International Conference on Flow Analysis VIII ที่กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์) ทั้งนี้โดยการประสานงานของ Dr. H. Geckeis, Mr. H. Sitter, Prof. Dr. B. Kavellakopolos และ Prof. Dr. Kim นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมสำนักงาน DAAD ที่กรุงบอนน์ (พบกัน Dr. C. Klaus และ Dr. D. Rueland) เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือของ DAAD อีกด้วย
รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ซึ่งเคยได้รับทุน Alexander von Humboldt เพื่อทำวิจัยที่ Karlsruhe Research Center ได้ดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับความอนุเคราะห์เครื่อง Ion Chromatograph เป็นเครื่องมือที่ซื้อใหม่ (ราคาประมาณ 1 ล้านบาทเศษ) เพื่อนำมาใช้ในการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รายงานประจำปี 2544