กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Monash

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกับ Water Studies Center แห่งมหาวิทยาลัย Monash มามากกว่า 15 ปีโดยมี รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน ได้ขยายความร่วมมือจนมีการลงนามในระดับมหาวิทยาลัย และได้มีการพิจารณาลงนามในความร่วมมือในระดับคณะวิทยาศาสตร์ของทั้งสองสถาบันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2543 นี้ในช่วงปีที่ผ่านมานักศึกษาปริญญาเอกได้ไปทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในช่วงปีที่ผ่านมา น.ส. รัตติกาล จันทิวาสน์ นักศึกษาปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก ไปทำวิจัยที่กลุ่มวิจัยของ Dr. Ron Beckett และ Assoc. Prof. Dr. I. D. McKelvie และนอกจากนี้ น.ส. เสาวภา เมืองแก้ว ได้ไปทำวิจัยเกี่ยวกับ FIA กับ Assoc. Prof. Dr. I. D. McKelvie โดยการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยและ Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH)
Assoc. Prof. Dr. I. D. McKelvie ได้มาร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 11th ICFIA ซึ่งจัดที่เชียงใหม่ ในการนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือ ในโครงการที่ผ่านมากแล้ว (รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ผศ. ดร. มงคล รายะนาคร และ อ. ดร. จรูญ จักร์มุณี) แล้วยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการไปทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกร่วมสถาบันฯ ที่ Water Studies Center ซึ่งจะได้ขยายความร่วมมือนี้ไปยัง University of Plymounth สหราชอาณาจักร (Prof. Dr. P. Worsfold) ด้วย
Dr. Ron Beckett ได้มาเยี่ยมภาควิชาเคมี ได้บรรยายพิเศษรวมถึงจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "Workshop on Planning Graduate Projects" และได้ร่วมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยที่ร่วมมือกันด้วย
น.ส. สายธาร ทองพร้อม นักศึกษาปริญญาเอก แขนงเคมีฟิสิกัล นักศึกษาภายใต้การดูแลของ รศ. ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ ได้เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Dr. Ron Beckett และ Dr. Ian Mckinnon เป็นเวลา 3 เดือน ณ Monash University


รายงานประจำปี 2544