กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศทางวิชาการ

 


ศูนย์วิจัยน้ำ

โครงการศูนย์วิจัยน้ำ คณะวิทยาศาตร์ เป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำจากนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ รวม 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยาและฟิสิกส์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก The British Council ในด้านการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Birkbeck College, University of London, Institute of Freshwater Ecology และ British Geological Survey ภายใต้หัวข้อ The Provision of Safe Drinking Water by Water Resources Management and Pollution Control ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 เป็นต้นไป

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปี 2544 ได้แก่

  1. การเดินทางไปฝึกอบรมระยะสั่นและทำวิจัย ณ ประเทศอังกฤษของ อาจารย์ ดร. สมพร
    จันทระ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 1 มิถุนายน 2544
  2. การไปร่วมประชุมและดูงานที่ประเทศอังกฤษ ของ อาจารย์ ดร. สกุณณี บวรสมบัติ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2544
  3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยน้ำครั้งที่ 6 เรื่องปรากฏการณ์ Eutrophication และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สร้างสารพิษในอ่างเก็บน้ำ ณ ห้องบรรยายภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2544


รายงานประจำปี 2544