ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Freiberg

ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Freiberg ประเทศเยอรมัน เป็นความร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขณะนี้ อาจารย์ ศักดิ์พล เทียมเสน จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม กำลังทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัย Freiberg ในโครงการ Ph.D. sandwich program ด้วยทุน DAAD และในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2542 Prof. R.S. Heimann จาก Freiberg University of Mining and Techology Surface ได้เดินทางมาให้คำปรึกษาหารืองานด้านวิจัยและบรรยายพิเศษในหัวข้อ Modification by Thermal Spray Coating ที่คณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจำปี 2542

.