ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศส

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศส 2 สถาบันคือ Universite de Provence Marseille และ University of Science and Technology of Lille ความร่วมมือมี 2 ลักษณะคือ แลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อการสอน วิจัย และฝึกอบรม และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมดังนี้

2-12 มกราคม 2542 ศ. ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่ University of Science and Technology of Lille

5-10 กรกฎาคม 2542 Prof. Jacques Brocard, Vice Precident International Relations ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

30 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2542 รศ.ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร อาจารย์จากภาควิชาธรณีวิทยา เดินทางไปร่วมทำงานวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส

13 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2542 อ. ดร. อภิวัฒน์ บารมี อาจารย์ภาควิชาเคมี เดินทางไปร่วมทำงานวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส

ปัจจุบัน คณาจารย์จากภาควิชาสถิติ จำนวน 3 ท่าน และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ท่าน กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศส โดยทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส

นอกจากนี้รัฐบาลฝรั่งเศสยังได้ให้ความร่วมมือในโครงการกาญจนาภิเษกของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ทุนในโครงการดังกล่าวในกรณีที่นักศึกษาในโครงการจะต้องเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสยินดีให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณระหว่างที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส

รายงานประจำปี 2542

.