ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Jinan

ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กโทรเซรามิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือกับภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยจีนาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทวี ตันฆศิริ (ฝ่ายไทย) และ รองศาสตราจารย์ เย ซิง (ฝ่ายจีน) เป็นผู้ประสานงานในช่วงเวลามิถุนายน 2541 ถึง มิถุนายน 2542 ได้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดังนี้

    1. Preparing PZT thin film by the method of repeating micro-evaporation
    2. Journal of Jinan University (Natural Science) Vol.20 No.5 (Oct. 1999) 8.

    3. Structure of PZT thin films preparing by r-f sputtering

To be submitted to Journal of Material Science Letters.

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกันร่างโครงการวิจัยในหัวข้อ "Ferroelectric PZT-BT Ceramics for Capacitors Applications" เพื่อส่งไปขอรับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติของทั้งสองประเทศกล่าวคือ ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ ได้ส่งไปยังสภาวิจัยแห่งชาติประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ เย ชิง ได้ส่งไปยังสภาวิจัยแห่งชาติประเทศจีน

อนึ่ง รองศาสตราจารย์ เย ชิง ได้วางแผนที่จะเดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับฝ่ายไทย ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2543 เป็นเวลา 1-2 เดือน

รายงานประจำปี 2542

.