ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Washington

กลุ่มวิจัยทางเคมีวิเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มวิจัย Flow Injection Analysis (FIA) ของห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีนิวเคลียร์-เรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับกลุ่มวิจัยของ Prof. G.D. Christian, Prof. J. Ruzicka และ Prof. R.E. Synovec แห่งภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย Washington เมือง Seattle สหรัฐอเมริกา โดยมี รศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

Prof. Christian และ Prof. Ruzicka ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 1 Prof. Christian และ Prof. Synovec เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 3

15-18 ธันวาคม 2541 Prof. Christian ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการดุษฏีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยการสนับสนุนของทบวงมหาวิทยาลัย

28 มีนาคม - 5 เมษายน 2542 ผศ ดร. มงคล รายะนาคร และ ดร. จรูญ จักร์มุณี ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัย Washington เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการดุษฏีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

7-12 สิงหาคม 2542 Prof. Synovec ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการดุษฏีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

รายงานประจำปี 2542

.