ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kanazawa

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Kanazawa โดยมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ดูงาน และฝึกอบรม ซึ่งนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปร่วมปรึกษาหารือในการทำวิจัยร่วมกันเมื่อปีที่ผ่านมา สำหรับในปี 2542 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญ Prof. Dr. Sho Sakurai มาร่วมสอนและทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของภาควิชาชีววิทยา มีกำหนด 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2542

รายงานประจำปี 2542

.