ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย California State

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย California State เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ลงนามโดยอธิการบดี มี Prof. Richard Deming เป็นผู้ประสานงาน ในช่วงวันที่ 12-16 สิงหาคม 2542 Prof. Richard Deming และ Prof. Stanley ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และ Prof. Stanleyได้บรรยายพิเศษเรื่อง Experimental Design and Statistic in Chemistry and Science ให้คณาจารย์และนักศึกษาฟัง

รายงานประจำปี 2542

.