ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Potsdam

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Potsdam ประเทศเยอรมัน เป็นความร่วมมือด้านการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปี 2541-2542 ในโครงการวิจัยเรื่อง Complete sublattice of subvarieties of semigroup varieties มีอาจารย์ศรีจันทร์ อาวรณ์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี เป็นผู้ร่วมวิจัย และมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันร่วมทำวิจัยด้วยจำนวน 2 ท่าน คือ Prof. Dr. Klaus Denecke และ Dr. Jorge Kappitz จาก Institute of Mathematics University of Potsdam ในระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2542 อาจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวดี ได้เดินทางไปเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Solid polynomial varieties of semigroup which are definable by identities" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยในการประชุมวิชาการ 7th National Conference on Algebra ที่ Beijing Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานประจำปี 2542

.