ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับ Turku Center for Biotechnology

Abo Akademy University and University of Turku

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Turku ประเทศฟินแลนด์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 โดยมี รศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มุ่งเน้นการวิจัยทางด้าน Flow Injection Analysis (FIA) Turku Centerได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ยืมเครื่องมือ Sequential Injection Analyser (SIA) แก่กลุ่มวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยกลุ่มแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ดำเนินการวิจัยทาง SIA นอกจากนี้ Mr. Michael Vilen จากมหาวิทยาลัย Turku ได้เดินทางมาที่ภาควิชาเคมี ระยะเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 เพื่อร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัย

รายงานประจำปี 2542

.