ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Uppsala

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัย Uppsala ในสาขาวิชาฟิสิกส์ อยู่ภายใต้โครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ตันฆศิริ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ได้เดินทางไปร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2542 และคาดว่าจะมีหลักสูตรดุษฏีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย Uppsala ในสาขาอื่นอีกในอนาคต

รายงานประจำปี 2542

.