ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Akita

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Akita ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาของโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2542 - 14 กรกฎาคม 2547 เป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ดูงาน ฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในช่วงปีที่ผ่านมามีกิจกรรมดังนี้

13 -14 กรกฎาคม 2542 Prof. Isao Takashima ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือในการทำวิจัยร่วมกันกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

22 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2542 Mr. Yoji Mori นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Akita มาทำการศึกษาวิจัยภายใต้การร่วมกำกับดูแลโดยคณาจารย์ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา

รายงานประจำปี 2542

.