ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Karlsruhe

ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิจัย Karlsruhe เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องร่วมกับห้องปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมโดยการประสานงานของ รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

นักศึกษาปริญญาเอก (นายสมชาย สาระอนันต์นพคุณ) ได้เดินทางไปทำวิจัยด้วยทุน DAAD ที่ Karlsruhe Research Center ระยะเวลา 6 เดือน งานวิจัย ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดยมี Prof. Dr. B. Kauellakopalos และ Dr. H. Geckeis เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นอกจากนี้ รศ.ดร. ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ หัวหน้าภาควิชาเคมีได้เดินทางไปดูงานภายใต้โครงการดุษฏีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศของทบวงมหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี 2542

.