ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Monash

Water Studies Center แห่งมหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับห้องปฏิบัติการวิจัยทางนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งปัจจุบันได้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลงานในกิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5-7 และ 8-10 ธันวาคม 2541 เรื่อง " Sampling and Analysis of Water " ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ TASEAP (Thai - Australia Science & Engineering Assistance Project) ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆถึง 47 ท่าน การประชุมในครั้งนี้ Dr. Ron Beckett และ Dr. Ian Mckelvie ได้ร่วมเป็นวิทยากรด้วย นอกจากนี้ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค Flow Injection Analysis (FIA) และ Field-flow Fractionation (FFF) ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานวิจัยของทั้งสองกลุ่ม เพื่อการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นอกจากนี้ รศ. ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับ Dr. Ron Beckett (ผู้ประสานงานของกลุ่มทางเคมีวิเคราะห์ของ TASEAP Project) เพื่อบรรยายเกี่ยวกับเทคนิค FIA ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือนกรกฎาคม 2542 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Dr. Ron Beckett และ Dr. Ian Makelvie ได้มาปรึกษาหารือที่ภาควิชาเคมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการดุษฏีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศของทบวงมหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ และ ดร. บัณฑิต ลีละศาสตร์ ได้เดินทางไปดูงานที่ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย Monash เพื่อปรึกษาหารือในโครงการดังกล่าว

รายงานประจำปี 2542

.